Príspevok

Príspevok je dobrovoľný a bude použitý na stravu pre zvieratá

(odporúčaný príspevok je od 15€ ale nie je povinný, každý podľa vlastných možností)

Canisterapia v domovoch dôchodcov, škôlkach a iných zariadeniach je za dobrovoľný príspevok účtuje sa len cena za km 

0,40€ / km